THERE IS NO UPCOMING EVENT NOW!

Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf - Galaten 5:14


WAAROM

We leven in turbulente tijden, de maatschappij verandert snel en wordt veelkleuriger dan ooit. De instroom van vluchtelingen houdt aan en we verwelkomen steeds meer vluchtelingen en statushouders in de Alblasserwaard. Veel van hen zijn moslims, in mindere mate christenen. Deze ontwikkelingen roepen gemengde gevoelens op. Maar als christenen zijn we ervan overtuigd dat ook deze mensen bereikt moeten worden met het levensveranderende Evangelie van JEZUS CHRISTUS!

VISIE


ICF Alblasserwaard wil de komende periode een vernieuwende interkerkelijke beweging op gang brengen primair gericht op vluchtelingen, vreemdelingen en medelanders. Een beweging die intercultureel georiënteerd is en doorgloeit van het vuur van de Heilige Geest en liefde voor Jezus. We verlangen naar het ontstaan van warme gemeenschappen, gekoppeld aan etniciteit, waarbinnen ongelovigen door de Heilige Geest veranderd worden tot discipelen van Jezus door Gods Geest tot eer van God de Vader. Hierbij is ons verlangen om samen met de bestaande kerken, gemeenten en organisaties op te trekken om mensen te vertellen dat er maar één Weg leidt tot het Leven; namelijk: Jezus! Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.

MISSIE


ICF Alblasserwaard wil bijdragen aan de uitbreiding van het  Koninkrijk van God door  – samen met bestaande kerken en organisaties –  een interculturele gemeenschap te vormen en uit te reiken naar de aanwezige en toekomstige vluchtelingen, vreemdelingen en  medelanders”. Dit willen we bereiken door:

Verbondenheid

Een beweging te zijn die, in verbondenheid met de kerken in de Alblasserwaard, dienstbaar is aan mensen van verschillende culturen en bruggen slaat tussen verschillende culturen.

Samenwerking

Een aanvulling te zijn op de bestaande kerken met een focus (doelgroep) op de aanwezige en toekomstige vluchtelingen, vreemdelingen en  medelanders.

Vermenigvuldiging

Uit te gaan van het principe van vermenigvuldiging. Discipelen brengen discipelen voort. Daarom ook onze nadruk op bekering, wedergeboorte en levensheiliging door de Heilige Geest. Discipelschap betekent karaktervorming én vrucht dragen!

Eensgezindheid

Eensgezind als team (ICF Alblasserwaard) op te trekken met andere instanties en organisaties. We willen aansluiten bij bestaande initiatieven en organisaties. Hierbij gaan we uit van teamleiderschap;

Bijbels Grondslag

Een duidelijk statement uit te dragen omtrent ons belijden; De Bijbel is het gezaghebbend Woord van God en Jezus is de bron van al het leven. Vanuit dit principe willen we gaan uitdelen en uitdragen. Jezus volgen, vrucht dragen en Zijn karakter weerspiegelen.

BELEID


Graag delen wij met u ons beleidsplan zodat u op de hoogte bent van onze bedoelingen. In de bijlage kunt u ons beleidsplan vinden.